Ylfik

30 tekstów – auto­rem jest Yl­fik.

I weź tu się uśmie­chnij, kiedy wszys­tko, cze­go się nie dot­kniesz, prze­cieka Ci przez pal­ce, al­bo kruszy się w Twoich dłoniach, kiedy chcesz to zatrzymać. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 czerwca 2011, 23:31

Miłość jest jak ulu­biona piosen­ka. Gdy słyszysz ją po raz pier­wszy, nie możesz się jej nasłuchać. Ciągle masz ją w głowie, nu­cisz ją, opo­wiadasz o niej. Ana­lizu­jesz każde zda­nie, każde słowo. Każdy wers znasz na pa­mięć. Z cza­sem zaczy­na Ci brzydnąć, nudzi się. Usu­wasz z playlis­ty wi­nam­pa. Ale kiedy usłyszysz ją po cza­sie, ser­ce za­bije Ci moc­niej i zatęsknisz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2011, 11:36

Kom­plet­na afaz­ja i afo­nia, gdy ocze­kujesz kon­kret­nej odpowiedzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2010, 13:12

Nie sztuką jest tłumaczyć in­nym, że życie jest piękne, ale sztuką jest sa­memu w to uwierzyć. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 stycznia 2010, 21:03

Upi­jałam się miłością do Ciebie miesiącami.

Zejście, kac i obiet­ni­ca , że więcej nie piję.

Po­tem znów zja­wiłeś się Ty
i wszys­tko zaczęło się od nowa... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 grudnia 2009, 18:32

To nie tak, że nie chcę żyć z Wa­mi w zgodzie. Najzwyczaj­niej w świecie ra­zi mnie Wasza sztuczność, którą ociekacie.

Ale to tyl­ko mo­je skrom­ne zdanie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2009, 12:06

Nie mu­siałabym tworzyć włas­ne­go świata, gdy­bym miała szansę od­na­leźć się w Waszym. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 grudnia 2009, 19:42

X: Foch?!
Y: Tak! Foch!
X: No i dobrze!
...
X: Przy­tulisz mnie?
Y: Nie.
...
Y: Prze­cież wiesz, że i tak nie mógłbym bez Ciebie żyć.
X: Nie?
Y: Nie.
X: Dlaczego?
Y: A próbo­wałaś kiedyś żyć pod wodą bez dostępu do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 listopada 2009, 09:39

Z oczu czy­tasz, jak z kartki...
Spi­jając z nich każdy wers,
Krztusząc się słowem prawdy
Uda­jesz wciąż,
Że nie.

Po­dob­no z uśmie­chem mi do twarzy...
Ty też tak sądzisz? Nie?
Ah, to wszys­tko wyjaśnia.
Wy­bacz mi pretensje
Za każdą łzę.

Mam dość nosze­nia Ciebie,
Ce­gieł Twoich myśli
I wa­pien­nych problemów.
Fun­da­ment, ściana, dach.
Myślisz, że łatwo? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 listopada 2009, 08:18

Jak ja mam co­kol­wiek zro­bić, kiedy­kol­wiek pos­ta­wić na swoim i być sobą, sko­ro każdy mój wy­siłek prze­cieka Wam przez palce?

Znudziło mi się już wie­cznie zaczy­nać Ab ovo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 listopada 2009, 15:02
Ylfik

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ylfik

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność